Cofnij

Przyjęcie sakramentu chrztu świętego pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony powinien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed człowiekiem zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa.

Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

O sakrament chrztu może poprosić człowiek dorosły, ukształtowany w wierze, ale mogą zrobić to także chrześcijańscy rodzice dla swojego dziecka. Osobami, które mają być pomocne w wychowaniu w wierze są tzw. rodzice chrzestni. 


Informacje szczegółowe związane z chrztem:

 1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
 2. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie
  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
 4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka w tygodniu przed uroczystością przedstawiając wymagane dokumenty. 

W kancelarii należy przedstawić:

 • odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii);
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie innej parafii – zaświadczenie od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych;
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie naszej parafii – zaświadczenie o odbytych Katechezach.

Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

 • ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
 • katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary katolickiej;
 • odbyć katechezy dla rodziców i chrzestnych (dotyczy naszej diecezji).

Chrzest osoby dojrzałej

Odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

Copyright 2011 Parafia św. Stanisława w Siedlcach
Joomla theme by artisteer review